Schaalmodellen.eu

Schaalmodellen.eu

Algemene voorwaarden webwinkel Schaalmodellen.eu

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 64.584.194

Artikel 1. Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan :iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2. Aanbieding

 1. Alle door onze gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 8 dagen aan de wederpartij ter kennis worden gebracht.
 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij-uitsluitend te onze beoordeling-voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:-gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,-exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,-exclusief de kosten verpakkingen, in-en uitlading, vervoer en verzekering,-vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen;een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 3. Ingeval van onverwachte prijsverhogingen zoals bedoeld onder 2, zullen wij de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren. Binnen 8 dagen na dagtekening van onze mededeling kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden middels een daartoe aan ons gerichte schriftelijke verklaring. Laat de wederpartij dit na, dan wordt geacht akkoord te gaan met de prijsverhoging.

Artikel 5. Levering

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering aan huis/ bedrijf van de wederpartij.franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons et de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anders wordt aangegeven.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controleren, uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/ of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 5. Opgave de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 

Artikel 6. Transport /risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen , neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft dat de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen,welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 7. Overmacht

 1. Onder ' overmacht' wordt ten deze verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeemkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroozakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Alle tekeningen , mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wetetelijke voorschriften of beschermende rechten van derden.
 3. Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe in indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldens zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 2 van dit hoofdsstuk genoemde garantie.

Artikel 9. Aansprakelijheid

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behouden de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerendgoed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan het doel waardoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 5. Door de enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij zijn wij gevrijwaard tegen alle enventuele aanspraken van de wederpartij/en of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabrikantfouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Artikel 10. Reclames

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 5 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgaven van de aard ven de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden de reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door os gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht als nog de overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond worden bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaand schriftelijk toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 11. Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 6 maanden garantie m.b.t. de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen het geleverde.
 2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.
 3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangende onderdelen ons eigendom.
 6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voorduurt.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en� het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering n terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van derde.
 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht- door het ontstaan van der vordering -op al die goederen waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 13. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contact bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepaald en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van enventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. In geval de wederpartij:a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surceance van betaling indien dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 14. Rente en Kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden , is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1 % per (gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen 3 scheidlieden rechtspreken als goede mannen naar billijkhei,. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemend scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidlieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken , zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.